Ewangelia na Niedzielę 21.VIII.2011 Nr 111

XXI niedziela zwykła

(Iz 22,19-23)
To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce: on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym; i stanie się on tronem chwały dla domu swego ojca.

Tyniec. Klasztor.

 

(Ps 138,1-3.6.8)
REFREN: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich;
będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów.
Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

(Rz 11,33-36)
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego [jest] wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

(Mt 16,18)
Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą.

(Mt 16,13-20)
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

 

Mocne są te dzisiejsze czytania.

By zrozumieć fragment z Izajasza przeczytałam cały kontekst zatytułowany:

 

"Proroctwo o Szebnie i Eliakimie" Dwa wersety poprzedzające tą perykopę zaskoczyły mnie bardzo.

Długo czytam Pismo Święte, ale takiego obrazowego opisu jeszcze nie spotkałam.

- "Oto Pan zrzuci cię, człowiecze,

z wielkim rozmachem

i uchwyci cię jednym chwytem,

tocząc cię zwinie w kłębek

jak piłkę, (rzucając) po ziemi przestronnej.

Tam umrzesz i tam pójdą

pojazdy z których się chlubiłeś,

o ty, zakało domu twego pana!

To proroctwo dotyczy Bożych wyroków,

niezbadanych wyroków, które nadal wydaje w swej  niezgłębionej wiedzy i mądrości.

Wyroki Boże łaskawe są dla pokornego - jego wysłuchuje, pomnaża moc jego duszy (jak pisze psalmista)

Pyszałka zaś dostrzega z daleka, nie jest on dziełem jego rąk, formuje go nieprzyjaciel, gotując mu klęskę jak Szebnie

- zarządcy pałacu (z pierwszego czytania).

Piotr z dzisiejszej Ewangelii "staje się SKAŁĄ' według słów Jezusa,

gdy  wyroku swego odnośnie posłannictwa Jezusa, nie wydaje radząc się "ciała i krwi",

ale samego Boga i Jego Mądrości.

Tylko na takiej "SKALE"

tylko na Bożej mądrości, Jezus buduje swój Kościół.

Wobec takiego Kościoła bezsilne są piekielne zawory.

 

Panie Jezu,

pomóż mi moje życie, też budować, wydając w nim decyzje, wyroki,

które zawsze będą poparte Twoją Boża Mądrością a nie radami podpowiadanymi przez "ciało i krew"

Z Panem Bogiem

Grażyna z Sulęczyna

Tyniec. Klasztor.

 

----------------------------------------------------------------

Zdjęcie ze strony: bialczynski.files.wordpress.com